top of page

《錯的情 錯的人》MV終於出世啦!


入面既故事係小弟真人真事改編🙄 將係咁多年收收埋埋既講哂出黎 真情剖白😳

麻煩大家覺得好呢就share下啦! share share share

#‎好重要所以要講三次‬

‪#‎錯的情錯的人‬ ‪#‎鍾乜乜‬ ‪#‎男人最痛‬ ‪#‎大家一齊數下‬ ShowOff 樂壇概念組合

bottom of page