top of page

嘉銘與雅兒 KaMing & NgaYi was live.


嘉銘同雅兒由街頭走到餐廳啦!依家係 Red Idea 紅煮意 為大家唱歌,無野做既朋友快d過黎聽啦!

bottom of page