top of page

嚴祺@ShowOff 西九龍中心為禁毒活動演出~


多謝心創作劇場邀請😊😊😊 認真講一句::: 生命無take two, 唔好做啲會令自己後悔嘅事情 #yimk #hkig #毒死你 #西九龍中心 #禁毒

bottom of page