top of page

全球最嚴寒馬拉松

喺北緯78度嘅城市比賽🏆 從未舉辦過馬拉松嘅地方💥 其實唔會簡單過北極,而係要挑戰更多嘅障礙。

Chiu Fung 梁釗峰 極地半馬時間⏱2小時15分鐘

bottom of page