top of page

全球最嚴寒馬拉松

喺北緯78度嘅城市比賽🏆 從未舉辦過馬拉松嘅地方💥 其實唔會簡單過北極,而係要挑戰更多嘅障礙。

Chiu Fung 梁釗峰 極地半馬時間⏱2小時15分鐘

#富衛地表至北馬拉松 FWD Hong Kong & Macau #不放棄 #其實呢度比北極仲難跑 #又雪又雨又冰地又北極熊 #梁釗峰 #劉心悠 #徐志堅 #勇到極 #FWD #富衛 #富衛北極馬拉松2019 #全球最嚴寒馬拉松 #敢至係人生 #2019NPM #CourageToBegin #FWDTeamAsia #GetReadyToLive

#CAS釗峰 #CAllStar

bottom of page